Zásady ochrany osobních údajů

Informační memorandum AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv.GDPR (zákon č.101/200 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679)

AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o.
Jsme společnost s ručením omezeným zabývající se obchodně servisními službami  AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o., IČ: 47714891, se sídlem Štefánikova 104, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14266 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které zpracováváme
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci servisní činnosti při opravách motorových vozidel, prodeji vozidel a sjednání služeb a smluv s tím souvisejících, při prodej ostatního zboží přímo na našich provozovnách nebo prostřednictvím e-shopu.

Poprodejní  a servisní služby:
-          Jméno a příjmení
-          Kontaktní adresa
-          Telefonní číslo
-          E-mailová adresa
-          Informace o servisovaném vozidle (značka, typ, VIN)
-          Číslo občanského a řidičského průkazu  případě zapůjčení náhradního vozidla
-          informace plynoucí z obchodních podmínek jednotlivých pojistných smluv v případě pojistné škodní události
 
Prodejní služby:
-          Jméno a příjmení
-          Kontaktní adresa
-          Telefonní číslo
-          E-mailová adresa
-          Číslo občanského průkazu
-          Číslo řidičského průkazu v případě provedení zkušební jízdy
-          informace plynoucí z obchodních podmínek jednotlivých smluv ( úvěrová smlouva, smlouva o operativním leasingu, finančním leasingu,  pojistná smlouva )

Webové stránky a komunikace:
-          IP adresa
-          soubory cookies (v případě online služeb)

Důvody zpracování osobních údajů
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli prodat nová a ojetá vozidla, o která jste projevili zájem, abychom Vám mohli poskytnout služby, s pořízením vozidel souvisejících (financování, pojištění, přihlášení a podobně), abychom Vám mohli poskytnout odpovídající následné servisní záruční a pozáruční služby k vašim vozidlům.
Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
-          zlepšení kvality našich služeb a nabídky nových
-          komunikace nezbytné v souvislosti s vlastnictvím vozidla
-          k marketingovým účelům
-          k získání výhry v soutěžích námi organizovaných prostřednictvím facebooku
-          zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně,
je však potřeba mít na paměti, že předání informací, plynoucí ze smlouvy – obchodní, servisní, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat své služby.

Přístup k Vašim údajům.
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami
, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
-          osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy zpracování spokojenosti nzákazníků
-          osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
-          obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů apod.
-          výrobci vozidel a importéři, kteří jsou dodavateli vozidla, vámi vlastněného či užívaného
-          poskytovatelé služeb, spojených s pořízením vašeho vozidla
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudcům, Polici České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí . Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů .
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.
Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Délka zpracování osobních údajů
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních důvodů
a) bez souhlasu
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem
-          přímého poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
-          splnění právních (zákonných) povinností , které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
-          ve vašem životním zájmu(např. svolávací akce na vozidlech, kde odstranění závady souvisí s bezpečností vozidla)
-          zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (přínos pro klienta je vyšší než pro nás)
b) se souhlasem
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat se souhlasem k marketingovým účelům , k předávání osobních údajů třetím osobám pro kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, k zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a službách a jiných aktivitách
c) plynutí ze smlouvy ( obchodní smlouva, servisní zakázka apod.)
d) právní (zákonné) požadavky
e) životní zájem osoby
f) oprávněný zájem
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Zabezpečení osobních údajů
Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.
Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: skoda@autoservisnedved.cz.  Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva subjektů údajů
-          Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
-          právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
-          právo osobní údaje opravit či doplnit;
-          právo požadovat omezení zpracování;
-          právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
-          právo požadovat přenesení údajů;
-          právo na přístup k osobním údajům;
-          právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých
-          případech;
-          právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých

Právo vznést námitku
Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Kontaktní údaje
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte osobně, e-mailem nebo písemně na naší adrese: AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o., Štefánikova 104, Plzeň